Kategorie

NORMALIZACE EN A CERTIFIKACE


Produkty Metalia zkoušejí nezávislé kontrolní instituce podle norem EN vztahujících se na dveřní kování s celoevropskou platností. Metalia dodává kování na dveře ve všech kvalitativních kategoriích.

CEN (Comité Européen de Normalisation) je dobrovolné kooperační sdružení organizací zabývajících se ve všech členských zemích normalizací. Jeho úkolem je harmonizace stávajících norem. Tyto normy budou stále více ustupovat do pozadí a jednotlivé členské země CEN harmonizují evropské normy EN se svými národními normami. Důsledkem tohoto procesu bude ztráta účinnosti stále většího počtu norem platných v jednotlivých zemích.

CEN není státní organizace. Normy mají charakter obchodních doporučení a nemají závazný účinek; závazný charakter může dát normám pouze zákonná úprava, nebo smlouva, ve které bude taková povinnost pravomocně upravena. Výrobce, který vyrábí své produkty podle norem EN a dává je zkoušet nezávislému uznávanému zkušební laboratoři to dělá výlučně na dobrovolné bázi. Koncový uživatel však v tomto případě může vycházet z toho, že výrobek je vyroben a podroben zkouškám ve smyslu norem a tedy splňuje platné požadavky na kvalitu.


Co obsahuje normalizace vztahující se na kování na dveře ve smyslu normy DIN EN 1906?
Při otevírání a zavírání dveří působí na kliku horizontální a vertikální rotační síly, které musí zachycovat upevňovací systém na rozetě nebo na štítě.
Přitom je třeba zohlednit následující faktory:
• ovládací momenty
• přípustná vůle a bezpečnost
• volný úhel pootočení a vyrovnávací tolerance
• trvanlivost
• bezpečnost
• odolnost proti korozi.

DIN EN 1906 popisuje metody zkoušení a požadavky na kování na dveře. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v takzvaném klasifikačním klíči, který sestává z osmi pozic.

Vysvětlivky
ke klasifikačnímu systému

 


1. třída použití (1 – 4)
2. životnost (6 alebo 7)

3. rozměr dveří (bez klasifikace)
4. požární odolnost (0 nebo 1)
5. bezpečnost osob (0 nebo 1)
6. odolnost proti korozi (0 – 4)
7. odolnost proti vloupání (0 – 4)
8. druh ovládání (A, B nebo U)


Pozice 1 Třída použití (1 - 4):

Třída 1 = střední frekvence - intenzivní používání osobami, které jsou motivované k vysoké míře pečlivého zacházení a u nichž je jen nízké riziko nesprávného používání, např. interiérové ​​dveře v obytných budovách.

Třída 2 = střední frekvence - intenzivní používání osobami, které jsou motivované k pečlivému zacházení, přičemž existuje určité riziko nesprávného použití, např. interiérové ​​dveře v administrativních budovách.

Třída 3 = vysoká frekvence - velmi intenzivní používání veřejností nebo jinými osobami s nízkou motivací k pečlivému zacházení, u kterých je navíc vysoké riziko nesprávného používání, např. dveře v administrativních budovách s vysokou návštěvností veřejnosti.

Třída 4 = časté, velmi intenzivní používání na dveřích, které jsou vystaveny častému použití násilí nebo
poškozování, např. na sportovních stadionech, v kasárnách nebo jiných veřejných budovách.

Pro každou třídu použití jsou stanoveny určité požadavky na schvalování. Třída použití se určuje mimo jiné na základě těchto kritérií:


Pevnost čtyřhranu a upevňovacích prvků v kroucení.
Dveřní kliky nebo koule nesmí při měření číselníkovým úchylkoměrem ve vzdálenosti 50 mm ± 2 mm od osy otáčení vykazovat trvalou deformaci větší než 5 mm.
Pevnost v kroucení se určuje zatížením točivým momentem M na rukojeti a vyjadřuje se v Newtonmetrech (Nm).
třída použití 1: M = 20 Nm (= cca. 2 kg)
třída použití 2: M = 30 Nm (= cca. 3 kg)
třída použití 3: M = 40 Nm (= cca. 4 kg)
třída použití 4: M = 60 Nm (= cca. 6 kg)

Trvalá deformace polohy kliky po testu nesmí překročit 5 mm. Maximální povolená horizontální vůle v obou vnějších polohách kliky vykazuje v různých třídách použití různé hodnoty:
třídy použití 1 a 2: maximální vůle 10 mm
třídy použití 3 a 4: maximální vůle 6 mm


Požadavky na pevnost v tahu v případě montovaných souprav.
Axiální síla se určuje podle použité horizontální tažné síly, kterou se zatěžuje klika. Axiální deformace nesmí překročit 2 mm. Míra pevnosti se určuje na základě tažné síly.
třída použití 1: F = 300 N (cca. 30 kg)
třída použití 2: F = 500 N (cca. 50 kg)
ttřída použití 3: F = 800 N (cca. 80 kg)
třída použitía 4: F = 1000 N (cca. 100 kg)

Volný úhlový pohyb a nesouosost
Při použití zátěžové síly o velikosti 1 N ve vzdálenosti 50 mm
od osy otáčení, měření ve vzdálenosti 75 mm od osy otáčení nesmí překročit následující hodnoty:
třídy použití 1 a 2: maximální vůle 10 mm
třídy použití 3 a 4: maximální vůle 5 mm.


Pozice 2 Životnost (6 nebo 7)

Při zkoušce životnosti se simulují pohyby kliky nebo tlačítka nahoru a dolů po dobu stanoveného počtu cyklů při kontinuálním zatížení horizontální a vertikální silou.

Norma stanovuje dvě třídy životnosti:
trieda 6: 100.000 pohybů nahoru a dolů pro střední frekvenci užívání při zatížení horizontální a vertikální silou o velikosti 60 N,
trieda 7: 200.000 pohybů nahoru a dolů pro vyšší frekvenci užívání při zatížení horizontální a vertikální silou o velikosti 100 N.

Pozice 3 Rozměry dveří

Tato pozice nepodléhá žádné klasifikaci.

Pozice 4 Požární odolnost

třída 0: nedovoluje se použití na požárních / kouřotěsných dveřích
třída 1: vhodné pro použití na požárních / kouřotěsných dveřích

Norma EN 1906 neobsahuje žádné podrobné požadavky na požární odolnost dveřních kování. Norma předepisuje jen zkoušku celkového elementu dveří včetně kování.
Metalia však nabízí v kategorii protipožárních dveří a dveří s uzávěrem bránícím pronikání kouře speciální program kování, který je schválen a certifikován podle normy DIN 18273. Tento typ kování je označen písmenem U.

Pozice 5 Bezpečnost

V této pozici se prověřuje bezpečnost kování pro uživatele (např. Ostré hrany, které znamenají riziko poranění). Norma stanovuje dvě třídy:
třída 0: na běžné použití
třída 1: v případě zvýšených požadavků na bezpečnost

Třída 1 přichází v úvahu například při extrémní zátěži kování dveří. Zkouška se provádí na rukojeti dveřní kliky zatížením axiální silou s hodnotami 1.500 N a 2.500 N v závislosti na třídě použití.
třída použití 1: F = 1500 N (= cca.150 kg)
třída použití 2: F = 1500 N (= cca.150 kg)
třída použití 3: F = 2500 N (= cca.250 kg)
třída použití 4: F = 2500 N (= cca.250 kg)

Pozice 6 Odolnost proti korozi

třída 0 = bez stanovení třídy odolnosti
třída 1 = nízká odolnost vůči korozi
třída 2 = mírná odolnost vůči korozi
třída 3 = vysoká odolnost vůči korozi
třída 4 = velmi vysoká odolnost vůči korozi

Kování do dveří Metalia jsou schváleny podle třídy 3, což bylo prokázáno mj 96 hodin trvajícím testem v solném roztoku.
Výrobky určené k použití v interiéru musí splňovat alespoň požadavky třídy 1. Produkty určené k použití
v exteriéru, například vchodové dveře, musí splňovat alespoň požadavky třídy 3. Ostatní třídy se mohou zvolit při speciálním použití, například třída 4 se má používat
u výrobků vystavených vlivu mořského vzduchu nebo používaných v průmyslových regionech s vysokým znečištěním vzduchu.
Výrobky, na kterých se může vytvořit přirozená patina (napří-klad bronzové nebo mosazné výrobky) nebo výrobky, u kterých se předpokládá časté čištění, nemusí splňovat požadavky odolnosti proti korozi.


Pozice 7 Odolnost proti vloupání

Je stanoveno pět tříd odolnosti proti vloupání
trieda 0: kování, které není vhodné pro zabudování do dveří odolných proti vloupání
trieda 1: kování s nízkou odolností proti vloupání
trieda 2: kování s průměrnou odolností proti vloupání
trieda 3: kování s vysokou odolností proti vloupání
trieda 4: kování s velmi vysokou odolností proti vloupání

Objektové kování Metalia ve standardním provedení patří
do třídy 0. Avšak objektové kování s rozetou v kombinaci s bezpečnostní rozetou patří do třídy 2 a výše.

Metalia navíc nabízí řadu bezpečnostních kování, které jsou schváleny a certifikovány ve smyslu německé normy DIN 18257.


Pozice 8 Druh ovládání (způsob vyhotovení)

typ A: kování s pružinovou podporou
typ B: kování s pevnou přidržovací pružinou
(klika dveří se vždy vrátí do nulové polohy,
dokonce i bez pomoci pružiny v zámku)
typ U: kování bez pevné přidržovací pružiny

Objektové dveřní kování Metalia jsou standardně vybavené silnou pružinou podporu zámků a odpovídají provedení typu B.

Závěr
Hodnota pro uživatele se neomezuje pouze na třídu použití, ale musí se posuzovat na základě všech uvedených klasifikačních kritérií.


METALIA PROFESSIONAL
STAVEBNÉ KOVÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

s PEVNÝM ULOŽENÍM na KLIKY NA DVEŘÍCH schválené podle normy DIN EN 1906 (STN EN 1906)

TŘÍDA POUŽITÍ 4:

- vhodné na objekty s vysokou frekvencí a intenzitou používání


TŘÍDA POUŽITÍ 3:
- na objekty s vysokou frekvencí a intenzitou používání

Permafix Global objektové kování z ušlechtilé oceli AISI 304.
Klika je pevně namontována pomocí vratné pružiny a na ro-
Zetea s namontovanými vačkami (kování je přihlášeno jako patent). Díky tomu se dá toto kování použít i na dveřích, na kterých nelze použít zámky podle normy DIN s 38 mm upevňovacími otvory na upevnění přechodnými šrouby.

Výhody upevňovacího systému EUROFIX pro odběratele

Artitec je držitelem patentu jedinečného upevňovacího systému "Eurofix" na kliky na dveře. Eurofix je systém kování
na dveře, které lze kombinovat s integrovanou vratnou pružinou. V případě běžných systémů klik na dveře s konstrukcí s vratným perem je klika na dveřích namontována pevně na rozetě nebo na štítu a proto se nedá kombinovat. U upevňovacího systému Eurofix je vratné pero již namontované a zabudované do rozety nebo do štítu.

Tento způsob upevnění přináší následující výhody:
• Rozety nebo štíty není nutné posunout přes kliku
na dveřích, což snižuje riziko poškození při montáži
• Eurofix poskytuje možnost kombinovat každou kliku
na dveře s jakoukoli rozetou a jakýmkoli štítem
• Eurofix je stavebnicový systém vhodný pro kliky na dveřích podle evropských norem, který kromě toho, že je flexibilní, přináší řadu výhod i obchodním partnerům v oblasti skladování.
• Dveře se dají namontovat jednodušší a rychlejší a tudíž je montáž i efektivnější a ekonomičtější z hlediska nákladů.
• Se systémem Eurofix lze nejprve namontovat rozetu nebo štít a klika se může montovat mnohem později. Tím se předejde možnému poškození povrchů před kolaudací objektu.

Artitec EUROFIX upevňovací systémy pro KĽUČKY NA DVEŘÍCH ve dvou třídách použití s relevantním klasifikačním klíčem podle normy DIN EN 1906.

TŘÍDA POUŽITÍ 3:

Stavební kování schválené podle normy DIN EN 1906 třída použití 3: vhodná do objektů s vysokou frekvencí intenzivního používání veřejností nebo jinými osobami s nízkou motivací k pečlivému zacházení, u nichž existuje vysoké riziko nesprávného použití, např. dveře v administrativních budovách s vysokou mírou pohybu široké veřejnosti.

Objektové kování Eurofix PRO-X
z ušlechtilé oceli AISI 304, na bázi spodní konstrukce z oceli. Kliky se dají vzájemné kombinovat na rozetě, krátkém nebo dlouhém štítě. Přitom lze využít kompletní paletu designů výrobků Eurofix z ušlechtilé oceli. To rozšiřuje výběr modelů Eurofix PRO-X ve srovnání s programem PROLINE IV.

TŘÍDA POUŽITÍ 2:
Vhodné do objektů se střední frekvencí intenzivního používání osobami, které jsou motivované k pečlivému zacházení, přičemž existuje určité riziko nesprávného používání, např. interiérové dveře v administrativních budovách.

Objektové kování Eurofix Classic
z ušlechtilé oceli AISI 304 a mosazi na bázi spodní konstrukce z plastu. Kliky se dají vzájemně kombinovat na rozetě, krátkém nebo dlouhém štítě. Nabízíme široký program modelů klik s designem Eurofix z ušlechtilé oceli a mosazi. Mosazné kliky jsou k dispozici iv provedení Premium-PVD.

Objektové kování Eurofix Global
z ušlechtilé oceli AISI 304 na bázi spodní konstrukce z oceli s namontovanými vačkami. Díky tomu se dá toto kování použít i na dveřích, na kterých nelze použít zámky podle normy DIN s 38 mm upevňovacími otvory na upevnění přechodnými šrouby. Vyberte si dle vlastního vkusu z kompletní kolekce systémů z ušlechtilé oceli s klikami Eurofix.