Kategorie


Zásady ochrany osobních údajů v internetovém obchodě

a při práci s osobními údaji


Tento dokument popisuje způsob a účel zpracování osobních údajů provozovatele a také poskytuje jakékoli další zákonem požadované informace, včetně informací o právech dotyčné osoby ao tom, jak je uplatňovat.


Zákon č. 1 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů jakož i Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Nařízení“) přestavuje právní předpis o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména ve vztahu k právu na ochranu osobních údajů.


Podle Článku 4 (1) Nařízení se výrazem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“).


„Zpracování“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zda jsou prováděny automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako jsou získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace (Článek 4(2) Nařízení).


Podle Článku 12 a násl. Nařízení, subjektu údajů musí být rovněž poskytnuty příslušné informace o zpracovatelských činnostech provozovatele a o právech subjektu údajů.ÚDAJE O PROVOZOVATELI


Obchodní jméno:            Metalia Architekt Partner s.r.o.

Sídlo:                                 Gajdošova 40, 615 00 Brno - Židenice

IČO:                                    26920492

DIČ:                                    CZ26920492

Na řádné zpracování osobních údajů dohlíží Mgr. Tomáš Mačica, kontaktní údaje:

e-mail:                                [email protected]

mobil:                                 723 642 952

korespondenční adresa: adresa sídla společnosti


Tyto informace jsou platné od 1.2.2022, přitom provozovatel je oprávněn je aktualizovat.NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování je zákonné, pouze tehdy a pouze v takovém rozsahu, kdy je splněna nejméně jedna z těchto podmínek:

-         Dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

-         Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy.

-         Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

-         Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li dotyčnou osobou dítě.


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODU

Dodržování zásad zpracování osobních údajů zákazníků podle čl. 5 Nařízení.

-         Zákonnost zpracování – každé zpracování musí být zákonné, tedy disponujeme přiměřeným právním základem.

-         Minimalizace zpracování OU (nezbytnost) – jen nezbytném rozsahu zpracováváme vaše osobně údaje ve vztahu k účelu. Vždy zvážíme rozsah zpracování osobních údajů.

-         Minimalizace uchovávání osobních údajů (likvidace) – uchováváme ve formě, která umožňuje identifikaci DO, dokud je to potřebné pro účely. Vaše osobně údaje jsou pečlivě zlikvidovány po splnění účelu zpracování.

-      Integrita a důvěrnost (bezpečnost) – provozovatel přijal technická, organizační a personální opatření před ztrátou, zničením, poškozením OU.


CO V PŘÍPADĚ NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

-         Provozovatel, který určuje podmínky a způsob zpracování osobních údajů, nebude od dotyčné osoby požadovat žádné osobní údaje, které (po důsledném zvážení a posouzení právního základu) nejsou naprosto nezbytné. Proto jsou-li zpracovávány osobní údaje subjektů údajů:

-         na základě zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) je dotyčná osoba povinna osobní údaje provozovateli poskytnout. Pokud i přesto dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje, provozovatel si nebude moci splnit své povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů a dotyčná osoba se (může) dopustit porušení ustanovení dotčeného právního předpisu, což může způsobit odmítnutí poskytnutí služby nebo prodeje zboží.

-         na základě smlouvy s dotyčnou osobou (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR), je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje, nebude moci s ní provozovatel uzavřít smluvní vztah nebo na základě její žádosti nebude moci provést opatření před uzavřením smlouvy.

-         na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který udělila dotčená osoba (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), je poskytnutí osobních údajů dobrovolné a je to projevem svobodné vůle dotčené osoby. Pokud dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje, nebude provozovateli oprávněn zpracovávat údaje pro účely vymezené v konkrétním souhlasu, čímž může být zamezeno poskytnout dotyčné osobě souhlasem popsané aktivity nebo činnosti. (Udělený souhlas je dotčená osoba oprávněna kdykoli odvolat.)

-         na základě oprávněných zájmů provozovatele nebo oprávněných zájmů třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), jsou osobní údaje dotčených osob zpracovávány i bez jejich předchozího souhlasu. Dotčené osoby musí být předem informovány o oprávněných zájmech provozovatele. Dotčené osoby mají právo namítat vůči zpracování. (Dotčená osoba má právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě oprávněných zájmů Provozovatele. Provozovatel, kterému byla adresována námitka dotčené osoby nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků).


VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Své osobní údaje nám poskytnete nejčastěji:

-        Získáváme primárně přímo od Vás, například z komunikace s Vámi prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, vytvoření konta zákazníka v našem e-shopu.

-        V případě, že jste v postavení našeho zákazníka, resp. Zájemce o naše zboží nebo služby.

-        Za účelem zlepšení našich služeb, personalizace a také marketingu využíváme cookies a podobné nástroje. Více informací naleznete v části Cookies.


JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVATELSKÉ ČINNOSTI, NA JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje následujícím způsobem pro následující účely:Název zpracovatelské operace

Účel zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů

Právní titul zpracování

Doba uložení údajů

Další příjemci

Zpracování osobních údajů na základě objednávky
v e-shopu

dodání zboží nebo poskytnutí služeb

jméno, příjmení, titul, dodací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon

smluvní vztah – plnění smlouvy

do ukončení doby po kterou je možné reklamovat zboží, tzn. dva roky

přepravní společnosti zajišťující dopravu zboží

Vystavování faktur a jejich archivace

Vystavování faktur a jejich archivace

jméno, příjmení, titul, dodací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon

povinnost ve smyslu platné právní úpravy

10 let

daňový úřad, obecní a městské úřady, Česká pošta, jiný oprávněný subjekt

Registrace zákaznického účtu

evidence osobních údajů klienta pro další objednávky, které je takto rychleji lze provést

jméno, příjmení, titul, dodací adresa, fakturační adresa, e-mail, telefon

souhlas subjektu údajů s registrací

10 let

údaje nejsou dále poskytovány

Zasílání novinek e-mailem

zasílání obchodních sdělení e-mailem

e-mail

souhlas dotčené osoby

5 let, resp. do odvolání

údaje nejsou dále poskytovány

Evidence zákazníků soutěže

kontaktní údaje zapojených účastníků

jméno, příjmení, titul, adresa dodací, e-mail, telefon

souhlas dotčené osoby

po skončení soutěže budou zlikvidovány osobně údaje

Facebook Inc., Soc. Sprinters

Evidence obchodních partnerů

 

informace o obchodních partnerech společnosti

jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele osoby

uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci DO, dokud je to nutné pro účely obchodní transakce

smluvní strany, partneři při realizaci projektových činností, orgány státní správy, veřejné moci

Mzdová a personální agenda

kompletní informace o zaměstnancích vyžadovaných zákonem i informace o platu, dovolené, zdrav. stavu

jméno, příjmení, titul, bydliště, číslo dokladu totožnosti, docházka, informace pro výpočet mzdy, informace o rod. příslušnících

 

zákonný důvod

max. 50 let

v případě kontroly Sociální pojišťovna, FR SR, zdravotní pojišťovny

 

Zprava registratury

je zajišťování evidování, tvorby, ukládání, ochrany registraturních záznamů, přístupu k nim a zajišťování jejich vyřazování

běžné osobní údaje

zákonná povinnost provozovatele

10 let po ukončení evidence

ministerstvo vnitra ČR, jiný oprávněný subjekt

Evidence reklamací

informace o uplatnění reklamace a její vyřízení

titul, jméno, příjmení, adresa, IBAN, telefon, e-mail

zákonná povinnost provozovatele

 

5 let

orgánem obchodní inspekce v rámci ochrany spotřebitele

Evidence práv dotčených osob

vyřizování žádostí fyzických osob směřujících k uplatňování jejich práv

titul, jméno, příjmení, adresa a jiné osobní údaje, k nimž se vztahuje uplatňované právo dotyčné osoby

zákonná povinnost provozovatele

5 let ode dne vyřízení žádosti

orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů

Vyřizování stížnosti subjektů údajů

účelem zpracování je podání fyzické nebo právnické osoby, kterým se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů o kterých se domnívá, že byly porušeny

běžné osobní údaje, další údaje nezbytné k prověření podnětu

zákonná povinnost provozovatele

5 let po ukončení nebo zániku povinnosti

orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle příslušných právních předpisů

Evidence odstoupení od smlouvy

informace o uplatnění odstoupení od smlouvy a jejího vyřízení

 

titul, jméno, příjmení, adresa, IBAN, telefon, e-mail

plnění předsmluvních vztahů

3 roky

v případě kontroly SOI

Vyřizování otázek zákazníků

p poskytování informací klientům

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

plnění předsmluvních vztahů

1 měsíc

údaje nejsou dále poskytovány

Předávání informací k platbě

zaslání údajů k provedení platební transakce

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

pro účely plnění smlouvy

jednorázové poskytnutí

banky

Získávání údajů z vyplněných formulářích

sbírání údajů (odpovědí) návštěvníkům za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb

definované sú v jednotlivých formulářích

souhlas dotčené osoby

do odvolání souhlasu max. 2 roky

Google (pre Google Docs), Soc.sprinters, Facebook

Wishlist

registrovaný zákazník má možnost zařadit si vybrané zboží do tzn. wishlistu (seznam přání)

 

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele

12 měsíců

údaje nejsou dále poskytovány

 

 

 

 

 

 

Opuštěný košík

 

registrovaný zákazník nedokončil svůj nákup, nedokončil platbu a zasílá se mu e-mail s upozorněním a obsahem košíku

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele

12 měsíců

údaje nejsou dále poskytovány

 

 

 

 

 

 

 

Segmentace

na základě toho, co zákazník v e-shopu nakoupí, jsou zákazníkovi provozovatelem e-shopu zasílány newslettery s informacemi o podobném zboží, jaké zákazník v e-shopu nakupuje

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele

12 měsíců

údaje nejsou dále poskytovány

Upselling

na základě obsahu zákazníkova košíku/případně na základě zboží, které již v daném e-shopu nakoupil dříve, se zákazníkovi při dokončování jeho objednávky (v jejím platebním procesu) zobrazí obchodníkům doporučené zboží k dalšímu nákupu

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele

12 měsíců

údaje nejsou dále poskytovány

Reaktivace

registrovaný zákazník déle nevyvíjí v e-shopu aktivitu; provozovatel e-shopu mu se záměrem motivovat jej k dalšímu nákupu zašle kód se slevou na další nákup

titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon

oprávněný zájem provozovatele

12 měsíců

údaje nejsou dále poskytovány

Věrnostní program

poskytování slev, bonusů, věrnostní program, informace o produktů

jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, e-mail, telefon

souhlas dotčené osoby

po dobu trvaní souhlasu

údaje nejsou dále poskytovány

Soutěže na Facebooku / Instagram

 

v případě vítěze také jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

souhlas dotčené osoby

po skončení soutěže budou zlikvidovány osobně údaje

zásilkové firmy

Veškeré osobní údaje, které získáváme žádáme výhradně od vás, nikoli od jiných zdrojů.KDO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kategorie příjemců: orgány státní a veřejné správy, samosprávy, správce webové stránky provozovatele, auditor, advokát, zprostředkovatelé (účetní agendu), společnosti provádějící správu a podporu informačních technologií, poskytovatelé informačních služeb v odůvodněných případech soudy a orgány činné v trestním řízení.

SOUBORY „COOKIES“ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

O návštěvnících a uživatelích naší internetové stránce www.kovani-dvere.cz jsme oprávněni shromažďovat a jiným způsobem zpracovávat údaje prostřednictvím nástrojů sloužících k automatizovanému shromažďování údajů, zejména souborů cookies, protokolů a jiných běžně používaných nástrojů pro získávání informací prostřednictvím internetové stránky.

Pod pojmem cookie je možné představit si malé množství údajů, které jsou jako soubor odeslány do vašeho počítače (tabletu, chytrého telefonu) z internetové stránky, kterou právě navštěvujete. V počítači se soubor údajů uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle počítač informaci našemu serveru.

Většina internetových stránek, včetně té naší, využívá cookies. Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit vám používání naší internetové stránky. Soubor cookie totiž umožní webové stránce rozpoznat, zda jste ji již dříve navštívili a o kterou sekci jste měli zájem. Zároveň jsou to právě cookies, díky kterým si můžete uložit svá uživatelská nastavení jako rozpoznání jazyka či zapamatování vašeho přihlašovacího jména. Pomocí cookies uchováváme údaje, které nespojujeme s vaší osobou a prostřednictvím získaných údajů nerealizujeme identifikaci zákazníka. Použití souborů cookies není pro vás nebezpečné, cookies nemohou přenášet viry ani číst údaje z harddisku zařízení.

Tento postup vyplívá z § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronické komunikaci.

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na svobodné vůli každého uživatele webové stránky. Soubory cookies můžete svobodně vymazat nebo předem nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookie. Potom se však může stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak byste si představovali, nebo že části stránek pro vás nebudou dostupné. Využíváme trvalé soubory cookies, které nám pomáhají identifikovat vaše zařízení při opětovné návštěvě. Internetových stránek a umožňují tak poskytovat služby v souladu s vašimi očekáváními.


SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH


Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook, Istagram má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook, Istagram účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále také " účastník" nebo "soutěžící"). Pořadatel vloží status s podmínkami zapojení se do soutěže. Výherci soutěže budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře pod soutěžním statusem. Výherce bude také kontaktován zprávou a vyzván, aby zaslali své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook, Istagram zprávy nebo mailu – a to za účelem zaslání výhry, resp. dohody se zástupcem společnosti Metalia, a.s. o převzetí výhry. Pokud výherce své kontaktní údaje nepošle, propadá výhra Pořadateli.

Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje organizátorovi (provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl během trvání soutěže, jakož iv souvislosti s případným předáním cen za účelem zařazení do soutěže, jejího vyhodnocení a doručení výhry. . Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenosnost osobních údajů.

Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry, ne však déle než 2 měsíce. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu během trvání soutěže je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.


ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje nebudou zveřejněné.


PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁN


Přenos osobních údajů do třetí země nebo do mezinárodní organizace se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.


MLČENLIVOST


Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.


 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Velice nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.


 KATEGORIE DOTKNUTÝCH OSOB

Z pohledu zpracování osobních údajů jste dotyčnou osobou, tzn. j. osobou o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají.

Pokud jste v postavení našeho zákazníka, resp. Zájemce o naše zboží nebo služby.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB PODLE NAŘÍZENÍ A ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Považujeme za důležité, abyste chápali, že osobní údaje které zpracováváme jsou Vašimi údaji a že s jejich zpracováním souvisí práva. Kromě práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů máte i jiná práva, která vyplývají z Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů, konkrétně:

Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud není z vaší strany požadováno jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na nápravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

Právo na vymazání - za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat - máte právo vznést námitky vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme za účelem bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním - máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Provozovatel obvykle nepoužívá v kontextu zaměstnávání automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas - ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (např. Fotografie)

Právo podat stížnost - pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na naši Odpovědnou osobu (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). Všechny vaše podněty a stížnosti řádně prověříme.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz/, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;  tel. číslo: +420 234 665 111; E-mail: [email protected].  


JAK MATE POSTUPOVAT PŘI UPLATŇOVANÝCH VAŠICH PRÁV

Svá práva si uplatňujete vždy u toho, kdo Vaše osobní údaje zpracovává, tzn. j. u konkrétního provozovatele. Pokud má provozovatel odpovědnou osobu, můžete Vaši žádost adresovat i této osobě. Žádost může být ústní, písemná, elektronická případně podána jinými prostředky (obecné nařízení o ochraně údajů nepředepisuje konkrétní formu). Doporučujeme využít zejména písemnou nebo elektronickou formu.


Připravte si identifikační údaje. číslo smlouvy, Vaše ID u provozovatele, uživatelské jméno nebo heslo a pod. tedy identifikátor, na jehož základě Vás provozovatel bude schopen ve svém prostředí identifikovat a poskytnout Vám tak údaje, které se Vás týkají.

Na Vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde, budeme Vás o tom i o důvodech informovat. V případě opakované žádosti jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

Právo dotčené osoby namítat vůči automatizovanému rozhodování nelze uplatnit, protože popisovaná činnost zpracování neobsahuje automatizované rozhodnutí.

Právě dotčené osoby požadovat od provozovatele informaci, z jakého zdroje pocházejí osobně údaje, je bezpředmětné, protože provozovatel zpracovává osobně údaje získané od dotčené osoby.


KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Naše společnost nemá ustanovenou zodpovědnou osobu, protože není to zákonnou nezbytností naší společnosti. V případě jakýchkoli otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, nebo v případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní osoby mailem na [email protected] nebo poštou na adresu: Metalia Architekt Partner s.r.o., Gajdošova 40, 615 00 Brno - Židenice.


VĚR

Máte-li dotazy k ochraně osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailu, nebo poštou na sídle provozovatele. V případě, že u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti není možné ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.